ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ประกาศสภา อบต.ละอาย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัย 2554
329
24 ก.พ. 2554
332 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2554
327
15 ก.พ. 2554
333 ประการสภา อบต.ละอาย เรื่องเรียกประชุมสภาสามัย สมัยที่ 1 ประจำปี 2554
351
07 ก.พ. 2554
334 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย เรื่องการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
332
08 ธ.ค. 2553
335 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 4 ครั้ง่ที่ 1/2553
333
12 พ.ย. 2553
336 แผนผังแสดงการปรับลดขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
398
13 ต.ค. 2553
337 ประกาศ อบต.ละอาย เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
346
01 ต.ค. 2553
338 ร่วมชมและเข้าร่วมการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาศาธารณภัย วันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2553 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
629
25 ส.ค. 2553
339 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2553 วันอังคาร ที่ 24 สิงหาคม 2553 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย ดาวน์โหลดเอกสาร
489
20 ส.ค. 2553
340 ขอเชิญรับฟังการประชุมมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 / 2553
374
20 ส.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38